card

ЭЛСЭЛТ

Элсэлтийн журам болон бусад мэдээлэл

Элсэлтийн журам

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ОЮУНЫ ОНЬС СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

 • 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь ерөнхий боловсролын “ОЮУНЫ ОНЬС”сургуульд шинээр суралцагч элсүүлэн сургахад үүсэх аливаа харилцааг зохицуулахад оршино.
 • 1.2. “Суралцагч элсүүлэн сургах журам” нь Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, БСШУЯ-наас баталсан бусад эрх зүйн бичиг баримт, “ОЮУНЫ ОНЬС” сургуулийн дотоод журам, дүрэм, сургалт, хүмүүжлийн ажлын бусад журам, эрх зүйн бичиг баримт болон “ОЮУНЫ ОНЬС” сургууль, суралцагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хооронд байгуулах гэрээ” зэргийг үндэс болгоно.

Хоёр. Элсэлтийн тухай

 • 2.1. Нэгдүгээр ангийн элсэлт
  • 2.1.1. Нэгдүгээр ангид элсэх суралцагч нь дараах нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:
   • Тухайн онд багтаж 6 нас хүрсэн байх
   • Цэцэрлэгийн ахлах бүлэгт хамрагдсан байх
  • 2.1.2. Суралцагчийг бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
   • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
   • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх
   • 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • 2.2. Хоёр ба түүнээс дээш ангийн элсэлт
  • 2.2.1. Хоёр ба түүнээс дээш ангид элсэгч нь дараах нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:
   • Урьд нь суралцаж байсан сургуулийн бичиг баримт бүрэн, ямар нэгэн зөрчилгүй байх
  • 2.2.2. Суралцагчийг бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
   • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
   • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх
   • 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
   • Өмнө нь сурч байсан сургуулийн тодорхойлолт
   • Суралцагчийн хувийн хэрэг, сурлагын дүнгийн хуудас

Гурав. Бусад

 • 3.1. Манай сургуульд элсэн суралцаж байгаа суралцагч нь ерөнхий боловсролын “ОЮУНЫ ОНЬС” сургуулийн дүрэм, журам, сургалтын гэрээний заалтыг хүндэтгэн биелүүлнэ.

Сургалтын төлбөр

Сургалтын жилийн төлбөр: 4.9 сая төгрөг

Хэрэглээний зардал жилийн төлбөр:

 • Бүх анги -1450.000 төгрөг /хоол, 2 удаагийн аялал, нэг удаагийн бэлэг, англи хэлнээс бусад ном сурах бичиг/

Хөнгөлөлт:

 • Нэг гэрийн хүүхдүүд суралцах бол эхний хүүхэд 5%, 2 дахь хүүхэд 10%, 3 дахь хүүхэд 15% тус тус хөнгөлнө.
 • Цэцэрлэг болон сургуульд нэг гэрийн 2 хүүхэд явдаг бол цэцэрлэг, сургуулийн төлбөрөөс нь тус тус 5% хөнгөлнө.

Элсэлтийн бүртгэл

Хэрэв та манай цахим хуудсаар урьдчилж бүртгүүлэх бол дараах товч дээр дарж бүртгүүлнэ үү.

ОНЛАЙНААР БҮРТГҮҮЛЭХ